ISIVET - arbeidsrettet rehabilitering

– Hvordan møter og hjelper vi mennesker med komplekse problem­stillinger og lange sykefraværs­forløp?

Sentralt i arbeidsrettet rehabilitering er forståelsen av at arbeid og helse henger sammen.

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) foregår på mange nivåer i helsetjenesten og involverer ulike aktører. Noen av disse aktørene har et mer formalisert ansvar mens andre ikke har det. Disse «andre» kan like fullt være i en posisjon til å være betydningsfulle hjelpere i forløpet.

Vi har ingen entydig definisjon av ARR i Norge eller internasjonalt, men når ARR foregår i spesialisthelsetjenesten kan vi definere det på denne måten:

«Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler og deltakelse i arbeidslivet som definert hovedmål, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til deltakerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i arbeidslivet.»

Denne definisjonen demonstrerer med all tydelighet at prosessen er kompleks, den krever ofte involvering av ulike aktører, men samtidig er det personen selv som er den viktigste driveren i forløpet.

Pasientinvolvering, medvirkning, motivasjon og forståelse for hvordan man behandler komplekse helseproblemer, er helt sentralt for å lykkes med ARR. ISIVET som felles plattform for pasient og behandlere, kan bidra i retning av en god ARR-prosess.

I Norge har vi en Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR) som ligger på Rauland i Telemark. Deres hjemmeside www.arbeidoghelse.no gir viktig informasjon om hva som pågår på fagfeltet i Norge i dag.

Arbeid og Helse – Arbeidsrettet rehabilitering som skal bidra til at personer med helseproblemer kommer tilbake til arbeid.

Arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten (arbeidoghelse.no)